Comprehension Assessment

Brave Little Panda Comprehension Assessment:

Available in English, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Korean, Tagalog, and Vietnamese.

 

Brave Little Panda

teacher owl

English Comprehension and Discussion Questions are available for download here.

Comprehension Assessment The following questions are to build children’s reading skills.

 1. Which is not a chore Little Panda did?
  1. Help carry Papa’s tool kit
  2. Wash dishes
  3. Pick fresh bamboo leaves for lunch
 2. Little Panda wanted to ______.
  1. climb trees
  2. bake cookies
  3. feed the fish
 3. What did Cousin Panda do that was strange and wrong?
  1. Give Little Panda a hug
  2. Touch Little Panda’s private parts
  3. Buy her ice cream
 4. In this story, Little Panda was brave because she ______________.
  1. did all her chores
  2. ate cookies
  3. told the bad secret
 5. Little Panda told the bad secret to ______.
  1. Her parents
  2. Her friends
  3. The police
  4. Teacher Owl
  5. Doctor Elephant
  6. Nurse Giraffe
  7. All of the above

Worksheet (Questions)

The following discussion questions are to guide further conversation with kids as well as Comprehension

 1. What do private parts mean?
 2. What is the difference between a good touch and a bad touch?
 3. What can you do to stop someone from doing something you are uncomfortable with?
 4. What is an example of a good secret and a bad secret? Do you think keeping secrets is good?
 5. Do you think Little Panda did the right thing?

To report child abuse or for additional information, please refer to: Childhelp National Child Abuse Hotline Phone: 1-800-4-A-CHILD Website: https://www.childhelp.org

 

To the top

============================================

勇敢的小熊貓

 

teacher owl

理解評估

 1. 以下那一項不是小熊貓該做的家務? a.幫助爸爸拿工具箱 b.洗碗 c.挑選竹葉作午餐
 2. 小熊貓想要: a.爬樹 b.烘餅乾 c.餵魚
 3. 以下熊貓表哥的行爲是做錯的? a.擁抱小熊貓 b.觸摸小熊貓的身體隱私部位 c.買冰淇淋給小熊貓吃
 4. 在這個故事中,小熊貓的行爲很勇敢,因為他: a.做了所有的家務 b.吃了餅乾 c.說出 “壞的”秘密
 5. 小熊貓除了將壞的秘密告訴了貓頭鷹老師, 也可以告訴: a.他的父母 b.他的朋友 c.警察 d.貓頭鷹老師 e.大象醫生 f.長頸鹿護士 g.以上全部

讀後問卷調查

1.身體隱私部位是指甚麼? 2.怎樣區別“正當的”與 “不正當”的身體觸摸? 3.如果別人對你做一些令你感到不正當的身體接觸,你應該如何去阻止? 4.請説一下甚麽是應該保密的秘密和不應保密的秘密 5.你認為小熊貓做對了嗎?

報告虐待兒童或其他信息, 請參閱 :

全國防止虐待兒童熱線

電話:1-800-4-A-CHILD 網站:https://www.childhelp.org

 

To the top

============================================

勇敢的小熊猫

 

teacher owl

理解评估

 1. 以下那一项不是小熊猫该做的家务? a.帮助爸爸拿工具箱 b.洗碗 c.挑选竹叶作午餐
 2. 小熊猫想要: a.爬树 b.烘饼乾 c.餵鱼
 3. 以下熊猫表哥的行爲是做错的? a.拥抱小熊猫 b.触摸小熊猫的身体隐私部位 c.买冰淇淋给小熊猫吃
 4. 在这个故事中,小熊猫的行爲很勇敢,因为他: a.做了所有的家务 b.吃了饼乾 c.说出 “坏的”秘密
 5. 小熊猫除了将坏的秘密告诉了猫头鹰老师, 也可以告诉: a.他的父母 b.他的朋友 c.警察 d.猫头鹰老师 e.大象医生 f.长颈鹿护士 g.以上全部
 

读後问卷调查

1.身体隐私部位是指甚麽? 2.怎样区别“正当的”与 “不正当”的身体触摸? 3.如果别人对你做一些令你感到不正当的身体接触,你应该如何去阻止? 4.请説一下甚麽是应该保密的秘密和不应保密的秘密 5.你认为小熊猫做对了吗?

 

报告虐待儿童或其他信息, 请参阅 :

全国防止虐待儿童热线

电话:1-800-4-A-CHILD 网站:https://www.childhelp.org

============================================

용감한 꼬마 팬다

 

teacher owl

 

종합적 평가

아래의 질문들이 어린이의 독서 실력 향상에 도움이 될 것입니다.

 1. 꼬마 팬다가 하지 않았던 일은 어떤 것인가요? a. 아빠 팬다의 연장셋트를 들어 주는 심부름을 한 일 b. 설겆이 c. 신선한 대나무 낙옆으로 점심 준비를 한 일
 2. 꼬마 팬다가 하고 싶었던 일은 어떤 것인가요? a. 나무를 올라가는 일 b. 쿠키를 굽는 일 c. 붕어에게 먹이를 주는 일
 3. 사촌 팬다가 어떠한 이상하고 옳지 않은 일을 했나요? a. 꼬마 팬다를 껴 안은 일 b. 꼬마 팬다의 은밀한 부분을 만진 일 c. 꼬마 팬다에게 아이스크림을 사 준 일
 4. 이 이야기에서 꼬마 팬다가 용감한 이유는 무엇일까요? a. 꼬마 팬다가 모든 심부름을 한 일 b. 꼬마 팬다가 쿠키를 먹은 일 c. 꼬마 팬다가 말 하기 힘든 나쁜 비밀을 남에게 알렸던 일
 5. 꼬마 팬다가 나쁜 비밀을 부엉이 선생님이외에 또 누구에게 알렸나요? a. 꼬마 팬다의 부모님 b. 꼬마 팬다의 친구들 c. 경찰 아저씨 d. 코끼리 의사 선생님 e. 기린 간호사 님 f. 위의 모든 분들
 

연습문제

아래의 질문들을 이용하여 어린이와 함께 대화를 하며 독해력 측정을 측정해 볼 수 있습니다.

 1. 은밀한 부분이란 무엇인가요?
 2. 적절한 신체적 접촉과 나쁜 신체적 접촉의 차이는 무엇인가요?
 3. 혹시 누구가 여러분에게 불쾌감이 드는 일을 할때 어떻게 대처해야 하나요?
 4. 좋은 비밀과 나쁜 비밀의 보기를 들어보세요. 비밀을 지킨다는 것이 좋은 일인 가요?
 5. 꼬마 팬다는 과연 옳은 일을 한 것일까요? 그렇다면 그 이유는 무엇일까요?

 

아래의 정보들을 참고로 아동 학대 행위를 보고하세요.

Childhelp National Child Abuse Hotline

Phone: 1-800-4-A-CHILD Website: https://www.childhelp.org

============================================

Ang Matapang Na Munting Panda

 

teacher owl

Pag-Unawa at Pag-Analisa

Ang mga sumusonod na katanungan ay para sa pagbuo ng pagkaunawa at pag-babasa ng mga bata.

 1. Alin sa mga sumusunod ang hindi gawaing pang-araw araw ni Munting Panda? a. Tulungan si Tatay Panda na magdala ng kanyang tool kit b. Maghugas ng mga pinggan c. Pumili ng sariwang dahon ng kawayan para sa tanghalian
 2. Gusto ni Munting Panda na _____ a. Umakyat ng puno b. Mag-bake ng cookies c. Pakainin ang isda
 3. Anong ginawa ni Pinsan Panda na hindi kakaiba at mali? a. Bigyan ng yakap si Munting Panda b. Hawakan si Munting Panda sa kanyang pribadong bahagi c. Bilihan ng ice cream si Munting Panda
 4. Sa istorya na ito, matapang si Munting Panda dahil ___ a. Natapos ninya ang kanyang gawaing pang-araw araw b. Kumain siya ng cookies c. Sinabi niya ang kanyang hindi magandang lihim
 5. Sinabi ni Munting Panda ang kanyang lihim sa ____ a. Kanyang mga magulang b. Kanyang mga kaibigan c. Pulis d. Titser Owl e. Doctor Elephant f. Nurse Giraffe g. Ang lahat ng ito

 

Worksheet (Mga Katanungan)

Ang mga sumusunod na katanungan ay isang gabay sa pag-patuloy na diyalogo sa mga bata.

 1. Ano ang ibig sabihin ng pribadong bahagi?
 2. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng isang magandang ugnayan at masamang ugnayan?
 3. Ano ang maaari mong gawin para mapigilan ang isang tao na gumagawa ng bagay na hindi ka sigurado kong tama?
 4. Ano ang isang halimbawa ng isang magandang lihim at isang masamang lihim? Sa tingin mo ay mabuting magtago ng mga lihim?
 5. Sa tingin mo ay tama ang ginawa ni Munting Panda?

 

Upang mag-ulat ng pang-aabuso ng bata o para sa karagdagang impormasyon, maaring puntahan ang: Childhelp National Child Abuse Hotline Website: https://www.childhelp.org Telepono: 1-800-4-A-CHILD

============================================

Gấu Con Can Đảm

 

teacher owl

 

Thẩm Định Nhận Thức

Những câu trắc nghiệm sau nhằm củng cố kỹ năng đọc hiểu của các em.

 1. Việc gì Gấu Con đã không làm? a. Giúp mang bộ dụng cụ cho Ba. b. Rửa chén dĩa c. Hái lá tre tươi cho bữa trưa
 2. Gấu Con đã muốn ______. a. trèo cây b. nướng bánh quy c. cho cá ăn Anh họ Gấu Con đã làm điều gì kỳ quặc và sai trái? a. Ôm Gấu Con một cách thân thiện b. Sờ vào những chỗ kín của Gấu Con c. Mua kem cho Gấu Con

4. Trong câu chuyện này, Gấu Con đã dũng cảm vì ______________. a. Gấu Con đã hoàn tất mọi công việc của mình b. Gấu Con đã ăn bánh quy c. Gấu Con đã nói ra điều bí mật xấu

5. Gấu Con đã nói điều bí mật xấu cho ______. a. Cha mẹ của Gấu Con b. Các bạn của Gấu Con c. Cảnh sát d. Bác Sĩ Voi e. Y tá Hưu Cao Cổ f. Tất cả mọi người ở trên

 

Câu Hỏi Thảo Luận

Những câu hỏi thảo luận sau nhằm đào sâu hơn vấn để với trẻ và cũng giúp trẻ hiểu vấn đề rõ hơn:

 1. Chỗ kín là gì?
 2. Tiếp xúc cơ thể một cách thân thiện và sờ mó thân thể với ý xấu khác nhau như thế nào?
 3. Con có thể làm gì để tránh người khác tiếp tục làm điều mà con cảm thấy không thoải mái?
 4. Hãy lấy một ví dụ về một bí mật tốt và một bí mật xấu? Con có nghĩ giữ bí mật là điều tốt không?
 5. Con có nghĩ Gấu Con đã làm điều đúng đắn?

Để trình cáo về lạm dụng trẻ em hoặc để được cung cấp thêm thông tin, vui lòng liên hệ: Childhelp National Child Abuse Hotline Phone: 1-800-4-A-CHILD Website: https://www.childhelp.org